Jordat/ojordat

Jordat/ojordat

Jag bor i en villa byggd när det var tillåtet att ha ojordade uttag i torra utrymmen.
Är dagens regelverk ang jordade uttag tvingande så att jag inte kan bibehålla de ojordade om jag vill göra ändringar i befintlig installation.
Jag är fullt medveten om att en nyinstallation kräver jordade uttag men min fråga gäller befintlig installation.
Är förbryllad då jag får olika svar beroende på vem jag frågar.

Svar:

Grundprincipen är att en äldre anläggning får vara utförd enligt de bestämmelser som gällde då installationen utfördes även om det kommit nya bestämmelser med andra krav. Grundprincipen gäller även vid underhåll av anläggningen, till exempel byte av ledningar med mera även om jag skulle vilja rekommendera en uppgradering till jordade uttag vid ledningsbyte.

Man får även utöka installationen med flera uttag inom utrymmet utan att uttagen, befintliga och nya, behöver skyddsjordas. Man får normalt inte blanda ojordade och skyddsjordade uttag inom samma rum.

Men om anläggningens användning eller andra förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna tillämpas. Det kan bli aktuellt om man tar ett bostadsrum och använder som kontor och där använder ett flertal skyddsjordade utrustningar.

Om detta kan man läsa i ikraftträdande och övergångsbestämmelserna, längst bak i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska anläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2008:1 vilka kan laddas hem från internet.

Sök bland frågor och svar