Vem svarar på frågorna?

orjan-trygga-eljobb-2

På vår sida Fråga en elektriker kan du ställa alla möjliga frågor om elinstallationer. Svarar gör Örjan Borgström, en elektriker med gedigen erfarenhet. 

Vem är Örjan?
Jag är idag pensionär men deltar fortsatt i arbetet med att ta fram svensk standard inom elområdet plus håller en del föreläsningar om olika aspekter på elsäkerhet. Jag har sedan tidigt 80-tal arbetat med utbildning av vuxna och har de sista 27 åren av mitt yrkesverksamma liv ansvarat för att ta fram vidareutbildningar för elektriker och annan personal inom elbranschen med huvudinriktning på elsäkerhet.

En av grunderna i svensk elsäkerhet är svensk elstandard. Jag engagerade mig därför tidigt i arbetet med att bygga svensk standard vilket senare mer och mer övergick till att översätta och anpassa internationell standard till svenska förhållanden.

Jag sitter som ledamot i SEK Svensk Elstandards tekniska kommitté TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock som bland annat står bakom utgivningen av Elinstallationsreglerna. Jag har också varit huvudförfattare till några av de SEK handböcker SEK ger ut, Laddning av elfordon, Elektriska aspekter på solcellsinstallationer och Potentialutjämning för skydd och funktion. SEK:s handböckerna har för avsikt att på ett lättare sätt förklara hur olika standarder kan tillämpas.

Varför är det så viktigt med säkerhet kring el?
I dag är alla samhällsfunktioner beroende av el. Alla umgås vi i dag med apparater och utrustningar som kräver elförsörjning. Men okunskap och felaktig hantering av el kan orsaka allvarliga personskador och dödsfall. Många bränder uppstår till följd av elinstallationer som är undermåligt utförda, eller som man inte underhållit på rätt sätt. Det är därför viktigt med ökad kunskap om elfaran och om hur vi ska umgås med denna för oss så viktiga resurs.

Vad har du för målsättning med dina brevsvar?
Jag ser det som en viktig uppgift att medverka till ökad kunskap om el, hur vi ska umgås med el, och vilka faror som finns. Jag vill även försöka ge svar på frågor som lekmän kan ha inom detta område, och kanske rätta till en del missförstånd. Men det är också viktigt att sprida kunskap om att var och en som vill ha ett installationsarbete utfört ska förvissa sig om att det utförs av en person med rätt att utföra sådana arbeten. Den som är innehavare av en installation har ansvar för att underhålla den så att den är säker. Vad gäller yrkesmän vill jag bidra till ökad kunskap om gällande regler för hur installationer ska vara utförda och om hur man ska arbeta på ett säkert sätt.

Varför är det viktigt med Trygga Eljobb?
Den nya elsäkerhetslagen lägger ett stort ansvar på installationsföretaget. Företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram. Företaget svarar för att var och en som utför ett arbete ska ha rätt kompetens för sin uppgift. Lagstiftningen kräver att elinstallationsföretaget har minst en auktoriserad elinstallatör och förutsätter att man arbetar utifrån gällande regelverk. För att utföra elinstallationer som är säkra och funktionella, och som uppfyller gällande föreskrifter och standarder, krävs såväl kunskap och erfarenhet som ansvarskänsla. Därför är det viktigt för kunden att veta att det företag man anlitar har denna bakgrund och kan utföra trygga eljobb. Elektrikerförbundet, som står bakom Trygga Eljobb, ställer krav på att den som utför elinstallationsarbete ska vara certifierad av branschorganisationen, och det är en god grund för betryggande elsäkerhet.