Vem svarar på frågorna?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På vår sida Fråga en elektriker kan du ställa alla möjliga frågor om elinstallationer. Svarar gör William Persäter, en elektriker med gedigen erfarenhet. 

Vem är William?
Jag är numera pensionär, bosatt i Knivsta strax norr om Stockholm. Min bakgrund är civilingenjör inom området elkraftteknik. Jag har under min karriär varit anställd på flera företag, där jag arbetat med el- och elsäkerhetsfrågor: tillverkare, industri, kraftföretag, konsult- och besiktningsföretag m.fl. Senaste tjänsten var på Elsäkerhetsverket, där jag hade ansvar för föreskrifter och behörighetsfrågor med mera. Jag har också aktivt deltagit i standardiseringsarbete. Efter pensioneringen har jag under några år varit engagerad med utbildning om installationsregler och säkert elarbete.

Varför är det så viktigt med säkerhet kring el?
I dag är alla samhällsfunktioner beroende av el. Alla umgås vi i dag med apparater och utrustningar som kräver elförsörjning. Men okunskap och felaktig hantering av el kan orsaka allvarliga personskador och dödsfall. Många bränder uppstår till följd av elinstallationer som är undermåligt utförda, eller som man inte underhållit på rätt sätt. Det är därför viktigt med ökad kunskap om elfaran och om hur vi ska umgås med denna för oss så viktiga resurs.

Vad har du för målsättning med dina brevsvar?
Jag ser det som en viktig uppgift att medverka till ökad kunskap om el, hur vi ska umgås med el, och vilka faror som finns. Jag vill även försöka ge svar på frågor som lekmän kan ha inom detta område, och kanske rätta till en del missförstånd. Men det är också viktigt att sprida kunskap om att var och en som vill ha ett installationsarbete utfört ska förvissa sig om att det utförs av en person med rätt att utföra sådana arbeten. Den som är innehavare av en installation har ansvar för att underhålla den så att den är säker. Vad gäller yrkesmän vill jag bidra till ökad kunskap om gällande regler för hur installationer ska vara utförda och om hur man ska arbeta på ett säkert sätt.

Varför är det viktigt med Trygga Eljobb?
Den nya elsäkerhetslagen lägger ett stort ansvar på installationsföretaget. Företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram. Företaget svarar för att var och en som utför ett arbete ska ha rätt kompetens för sin uppgift. Lagstiftningen kräver att elinstallationsföretaget har minst en auktoriserad elinstallatör och förutsätter att man arbetar utifrån gällande regelverk. För att utföra elinstallationer som är säkra och funktionella, och som uppfyller gällande föreskrifter och standarder, krävs såväl kunskap och erfarenhet som ansvarskänsla. Därför är det viktigt för kunden att veta att det företag man anlitar har denna bakgrund och kan utföra trygga eljobb. Elektrikerförbundet, som står bakom Trygga Eljobb, ställer krav på att den som utför elinstallationsarbete ska vara certifierad av branschorganisationen, och det är en god grund för betryggande elsäkerhet.