Seriekopplad ledare

Seriekopplad ledare

Jag skulle fästa mitt lösa vägguttag och ser när jag tagit bort fronten att den ena strömförande ledaren är direkt vidarekopplad in i jordfästet på vägguttaget. Alltså direkt i serie från fästet till det ena strömledarfästet till jordkabelfästet på dosan. Kan detta vara riktigt?

För övrigt är det inte jord i detta gamla hus.

Svar:

Nej, ingen av de strömförande ledarna, dvs. fasledare eller neutralledare får vara ansluten till fästena för uttaget, utan de ska vara isolerade från alla ledande föremål.

Du säger att det är ett gammalt hus, och att det inte är jord i huset. Jag tolkar det som att det inte finns någon skyddsjord framdragen till uttag eller andra anslutningspunkter. Då kan det vara så, att man tillämpade vad man i äldre tider kallade ”nollning”, vilket innebar att man jordade elektriskt ledande delar genom att förbinda dem med neutralledaren, som ju vid matningsänden någonstans är förbunden med jord. Denna metod har inte tillåtits för nya anläggningar sedan sådär 60-70 år tillbaka. Men våra föreskrifter säger att det som utfördes enligt då gällande föreskrifter får vara kvar, om man inte gjort en ombyggnad eller utökat installationen el. dyl.

Jag skulle råda dig att låta en elbesiktningsman eller auktoriserad elinstallatör gå genom hela anläggningen och se om den är OK, eller om det är någon okunnig person som lekt elektriker under årens lopp. Det är hur som helst något man bör göra då och då i gamla elinstallationer för att undanröja risker som kan medföra person- och brandfara.

Bra att du är uppmärksam på elsäkerheten i ditt hus, så finns det chans att det ska kunna bli ännu mycket äldre!

Sök bland frågor och svar